Re: FW: Telex copy of the payment made by our customer

Dear Sir/madam,

Attention

Please find attached telex copy of the payment made to your account as we were directed by our customer.

20A SENDER’S REFERENCE
11044TRF12008119
:23B BANK OPERATION CODE
CRED
:32A CURRENCY/INTERBANK SETTLEMENT
131502US19744,64
:33B CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT
US331000
:50K ORDERING CUSTOMER
/AL36213110440000000000933729
W.T.M

Warm regards
Hassan Jubril
Apha Exchange
P. O. Box 342 , Abu Dhabi, United Arab Emirates
Telephone: +971 2 6108 888
Fax no.: +971 2 6224 421
E-Mail: info@aphaaexchange.za
web: www.aphaexchange.com

Wie beim vorigen Eintrag zur Rechnung von Vodafone – es soll ein Schadprogramm ausgeführt werden:

MZêˇˇ∏@∏∫¥    Õ!∏LÕ!This program cannot be run in DOS mode.

$O≠†€ ÃŒà ÃŒà ÃŒàà–¿à
ÃŒàDÓ«àÃŒà=Í√à
ÃŒàRich ÃŒàPELZ<mT‡ ¿@¸–@ª?Dƒ(˛ë”( L.text–π¿ ` .data–––@¿.rsrc˛ ‡@@l⁄[JMSVBVM60.DLL®À°rî§rÜì£r˘    £rÓj§r ðr1h§r)¢ràæ†rbr§r∫£r√ü°rêM¢riu¢rA    £rvj¢r+d£rÛP°r:√†rt¢° r+°rn£r˛¡°r2—°rÒü°r£r£ r‰œ†r4x¢rÓî£rÍb£r}A°rtõ†rƒ°rü¢rÆ∆°r±¢rAP°r˝†îrzf£r(∆°rˆ    £ráõ†rìï£rÖö†rflG¢râ£r∫£rl·°rI#°ru§r’¢r8î§r+î£rgˆr=°rÍ¢r7¢°r2C°r:£r:£rJl¢rl¢rn£rYN¢r©˝¢r}Ô°r§5îr$b°r/N¢rπ”°rˆm§rpu§r≠m¢r¿í£r0 l¢rÚu§rÌÓ¢rDñ£r›¢rØü°rÏk¢rzDáHECvECPEC˝ICJJCJC
KCìD5¡Æ∂bØHlEA÷ çÕíßB∆[Cµ[CÂcC cCÉ¿Cp¿C`µ
ƒ‰A÷¡CÕ¡C≤¬CƒC˙√Cˇ%x@ˇ%¥@ˇ%»@ˇ%d@ˇ%T@ˇ%Ï@ˇ%(@ˇ% @ˇ%h@ˇ% ¸@ˇ%@ˇ%º@ˇ%§@ˇ%∏@ˇ%8@ˇ% @ˇ%(@ˇ%@ˇ%<@ˇ%‘@ˇ%t@ˇ%¨@ˇ%8@ˇ%4@ˇ%ò@ˇ%@ˇ%,@ˇ%‰@ˇ%@ˇ%`@ˇ%|@ˇ%D@ˇ%Ë@ˇ%‹@ˇ%$@ˇ%@ˇ%$@ˇ%‡@ˇ%\@ˇ%ÿ@ˇ% @ˇ%–@ˇ%@ˇ% @ˇ%¿@ˇ%@ˇ%Ñ@ˇ%0@ˇ%@ˇ%à@ˇ%ê@ˇ%†@ˇ%@ˇ%ú@ˇ% l@ˇ%@ˇ %D@ˇ%¯@ˇ%<@ˇ%î@ˇ%Ã@ˇ%,@ˇ%H@ˇ%L@ˇ%@ˇ%@@ˇ%4@ˇ%0@ˇ%p@ˇ%X@ˇ%@ˇ%@ˇ%P@ˇ%ƒ@ˇ%å@ˇ%@ˇ%Ù@ˇ% @@ˇ%∞@ˇ%Ä@ˇ%®@ˇ% @hò@Ëˇˇˇ0@ê-‘7)J@í€qÊ«z,>á8AcrotonaldehydeˇÃ1q,!ΡœôOøÄé’7<mf^j¡va‘pK뢜⋯I:O≠3ôfœ∑ ™`”ìÛJGy naecomasties
Perident endopleu B#ˇˇˇˇ5Gˇòr’iFˇ /eriachs≠YÅ – Campul itropal8ˇCeduous0
ß ]0ˇ-    Backfalls
boletaceaeífl

Received from saeed@altamy.com